Spremembe pri NPZ-jih

11. 7. 2016

Nacionalno preverjanje znanja je bilo do zdaj obvezno v šestem in devetem razredu, dosežek pa se ni upošteval nikjer. Zaradi pomislekov o smiselnosti takšnega preverjanja znanja ga je ministrstvo nekoliko spremenilo, pred dokončno potrditvijo predvidenih sprememb morajo še spremeniti zakonodajo.

Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je predstavila spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja.

NPZ v 3. razred
Ob koncu šolskega leta bodo s pomočjo NPZ-jev po novem preverjali tudi znanje tretješolcev, in sicer iz s preizkusom iz slovenščine in matematike. V 6. razredu bodo učenci še naprej pisali preverjanje iz učnega jezika, matematike in tujega jezika. Tako kot v 6. in 9. razredu bo NPZ v 3. razredu obvezen, vrednotili pa ga bodo učitelji sami. Rezultati NPZ v 3. in 6. razredu ne bodo vplivali na oceno, prav tako ne bodo zapisani v spričevalo.

Vpliv NPZ-jev na ocene devetošolcev
V 9. razredu bodo NPZ-ji potekali iz učnega jezika, matematike in tujega jezika, ministrstvo pa pripravlja še vrednotenje četrtih predmetov. Novost za 9. razred je, da se bodo dosežki pri treh obveznih predmetih (učnem jeziku, matematiki in tujem jeziku) ovrednotili z oceno od ena do pet, ki jo bo učitelj pri predmetu vpisal v redovalnico in jo kot eno izmed ocen upošteval pri zaključni oceni.

ML